Sözleşmeler

Versiyonun Yanınlanma Tarihi: 31.10.2022

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR
İşbu Sözleşme www.masraf.plena.pro internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İçerenköy Mah., Üsküdar-İçerenköy Yolu Cad. No:10, Kat:2, VIP Center, Ataşehir, İstanbul adresinde mukim BIS ÇÖZÜM BİLGİSAYAR VE ENTEGRASYON HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. (Bundan böyle “BIS” olarak anılacaktır) ve www.masraf.plena.pro internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu Üyenin www.masraf.plena.pro internet sitesinden faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Web sitesi’nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye’ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Web sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere tabi hale gelmektedir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

       3.1. Üye, www.masraf.plena.pro internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, BIS’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

        3.2. Üye, BIS tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi ve akabinde kendi oluşturacağı şifreyi, başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üyenin işbu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle BIS aleyhine  doğabilecek tüm sorumluluk nedeniyle ve/veya üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından BIS’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, BIS’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

        3.3. Üye www.masraf.plena.pro internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

        3.4.Üye, www.masraf.plena.pro internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

        3.5. BIS, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.masraf.plena.pro internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden BIS’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

        3.6. Üye, diğer www.masraf.plena.pro internet sitesinin kullanıcılarının verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

        3.7. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, BIS’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, BIS’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

        3.8. BIS’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, BIS’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

        3.9. www.masraf.plena.pro internet sitesi yazılım ve tasarımı BIS mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

        3.10. BIS tarafından www.masraf.plena.pro internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

         3.11. BIS kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için, kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. BIS, üyenin www.masraf.plena.pro internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

         3.12. BIS’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında BIS’in iştiraki olan tüm şirketleri, bu şirketlerin tüm markaları ve işbirliğinde olduğu tüm şirket ve markalar tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, bu üyelik bilgilerinin saklanmasına ve paylaşımına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, BIS’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, BIS iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, söz konusu şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, söz konusu şirketler ile paylaşılmasına, bunlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece BIS ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve BIS ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

         3.13. BIS, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) BIS web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

         3.14. BIS web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması önerilir. Bu bağlamda üye www.masraf.plena.pro web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

Üye, Web sitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

Üye, Web sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, BİS’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Web sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

         3.15. BIS, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya BIS web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

         3.16. BIS, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

         3.17. BIS, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve/veya cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve/veya bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. BIS üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Müşteri’nin satın almış olduğu ürünlere ilişkin olarak, üyelik süresi tamamlanmadan Sözleşme’nin fesih edilmesi durumunda, BIS’e ödenen ücretlerin iadesi yapılmayacaktır ve Müşteri’nin sisteme erişimi 15 takvim günü sonunda kapatılacaktır. Müşteri’nin bilgilerini yedekleme sorumluluğu tamamen kendisinde olup, en fazla 15 takvim günün sonunda BIS Müşteri’nin kayıtlarını silme hakkına sahiptir.

5. İHTİLAFLARIN HALLİ
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜLÜK
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.